• БАРУУН ЗУУНМОД БАГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

  Баруун Зуунмод 6-р баг нь 1965 онд 1000-аад иргэн, 100 гаруй өрх, Багийн Засаг дарга,  2 хэсгийн ахлагчтайгаар Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж эхэлсэн.

  Одоогийн байдлаар: Багийн Засаг дарга 1, Зохион байгуулагч 1, Хэсгийн ахлагч 4, Сахиул-үйлчилгээний ажилтан 1, нийт 7-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Төрийн үйлчилгээг анхан шатанд иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.

  • Багийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ: 180,8 га
  • Нийт хүн амын тоо: 3123

  Үүнээс

  • 18 хүртэлх насны: 1132
  • 55-аас дээш насны: 435
  • 51.71% нь: Эмэгтэй
  • 48.29% нь: Эрэгтэй
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй: 135
  • Нийт өрхийн тоо: 1020

  Үүнээс

   • Гэрт: 476
   • Байшин болон орн сууцанд: 544
  • Малчин болон мал бүхий өрхийн тоо: 118

  Үүнээс

   • Малчин иргэн: 72
   • Мал бүхий иргэн: 46
  • Нийт малын тоо: 18741

  Үүнээс

   • Адуу: 2173
   • Үхэр: 1216
   • Хонь: 8936
   • Ямаа: 6416
  • Багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ААН байгууллага:

  Үүнээс

  • Төрийн үйлчилгээний: 5
  • Ерөнхий боловсролын сургууль: 2
  • МСҮТ: 1
  • Цэцэрлэг /Улсын/: 3
  • Цэцэрлэг /Хувийн/: 1
  • Дэлгүүр: 13
  • Зоогийн газар: 2
  • Хувийн хэвшил: 2
  • ТӨХК /уурын зуух/: 3
  • Эмийн сан: 1