Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал
Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал
Ажилгүйдлын даатгалын сангаас олгох тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал
Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамрагдахад бүрдүүлэх материал
Барилгын зураг хянаж баталгаажуулах
Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
Гал гарсан тухай акт гаргуулахад бүрдүүлэх материал
Гамшиг осол болсон тухай акт гаргуулах, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө хянаж баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал
Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний баталгаажуулалт буюу Тохирлын гэрчилгээ олгох
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, ажилд зуучлал, зөвлөгөө өгөх
Нийтийн номын сангийн гэрээр ном олгох тасагт карт нээлгэх
25, 45 насны иргэний үнэмлэхийг хугацаа сунган сольж олгоход
16 нас хүрсэн иргэнд иргэний үнэмлэх шинээр олгоход
Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлтэй олгоход бүрдүүлэх материал
Нийгмийн халамжийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал
Хөгжлийн бэршээлтэй иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал
Алдарт эхийн одон авахад бүрдүүлэх материал
18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох
Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд мөнгөн тэтгэмж олгох /Улиралд нэг удаа/
Өргөдөл гомдол хүлээн авах, архивын лавлагаа олгох
Жирэмсэн эхийн тэтгэмжид хамрагдах иргэн
Үрчлэлт хийхэд анхаарах зүйл
Асран хамгаалагч тогтооход анхаарах зүйл, бүрдүүлэх материал
Шинээр цооног гаргахад бүрдүүлэх материал
Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахад
Төв замаар зорчих зөвшөөрөл авах
Ноос, арьс ширний урамшуулал олгох
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох
Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
Аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан
Сум хөгжүүлэх санд төсөл өгөхөд
Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авахад бүрдүүлэх материал
Газрын гэрчилгээ авахад тушаах хураамж
Насанд хүрээгүй иргэнд газар өмчлүүлэх
Эзэмшлийн газар авахад
Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
Шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгүүлэх материал
Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Үрчилсэнийг бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал